0 0
Read Time:5 Minute, 39 Second

 

Direcția de Asistență Socială Câmpulung, județul Argeș, str. Matei Basarab, nr. 66 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Prestații Sociale, Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului.

Conditii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția evaluării psihologice prevazute in cuprinsul alin (1), lit e):
– are cetăţenia română şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
– îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
– nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
– nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice :

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, într-una din ramura de știință: sociologie domeniul de licență – asistență socială, științe administrative, științe juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

A) Datele de organizare a concursului:

– perioada de depunere a dosarelor: 04.11.2021 – 23.11.2021;
– proba scrisă în data de : 06.12.2021, ora 10,00
– proba interviu – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Locul desfășurării concursului de recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă va fi la Sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș;

B ) Dosarul de înscriere: 

Pentru concursul de recrutare funcţie publică de execuţie, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară:
a. Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 a H.G nr. 611/2008;
b. Curriculum vitae, modelul comun european;
c. Copia actului de identitate;
d. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e. Copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
f. Copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice;
g. Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h. Cazierul judiciar;
i. Declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la pct. e este prevăzut în anexa nr. 2D a H.G nr.
611/2008. Adeverinţele care au un alt format decât cel menționat mai sus, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea “ADMIS” sau “RESPINS”, însoţită de motivul respingerii dosarului la sediul Direcției de Asistență Socială Câmpulung, respectiv str. Matei Basarab, nr. 66, jud. Argeș precum si la Sediul Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș.

Punctajul este de maximum 100 puncte pentru probele de concurs “SCRIS” şi “INTERVIU”,
Punctajul necesar pentru promovarea fiecărei probe este de minimum 50 puncte .
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială Câmpulung sau la nr. de telefon : 0248-531890, email: sociala.asistenta@yahoo.com.

 

Anexăm :

Fişa postului corespunzătoare funcţiei publice de execuţie întocmită şi aprobată în condiţiile legii ;

– Bibliografia concursului;

– Tematica concursului.

 

DIRECTOR EXECUTIV,
CĂTĂLIN BĂDIȚA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE,

Insp. AMALIA MARIA Bălan

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %