0 0
Read Time:3 Minute, 37 Second

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad
principal-sesiunea 2021, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți
medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și
completările ulterioare.
I. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe,
asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.
II. Documente necesare înscrierii:
 La înscriere candidatul depune următoarele documente:
a) cererea de înscriere, cu datele de contact;
b) declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;
c) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;
d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de
instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii;
e) copia atestatului de echivalare, după caz;
f) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;
g) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
 Experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);
 La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor OMS specifice specializărilor pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică de farmacie.
h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
i) dovada plății sumei de participare la examen.
 Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.

 În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.
III. Datele de desfășurare ale examenului, pe specialități:
 În data de 02.09.2021– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
 În data de 03.09.2021– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
IV. Înscrierile la examen se fac în perioada 26.07-10.08.2021, pentru toate specialităţile, la sediul OAMGMAMR Filiala Argeș, din Pitești str. Victoriei nr. 57, în zilele de luni până vineri, între
orele 8.00-16.00.
Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresele:
https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistentimedicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2021/
sau http://oammr-arges.ro/stiri/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistentimedicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2021/
Pentru cei interesați, informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR Filiala Argeș: telefon 0348 401 082, e-mail oammr_arges@yahoo.com

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %